Obavještenje

„KTK VISOKO“ D.D. VISOKO U STEČAJU

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

„KTK VISOKO“ D.D. VISOKO U STEČAJU

Ul. Prijeko br 1, Visoko

71300 Visoko

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA  „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku ( „ Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, Sl. glasnik  BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj;  298-02-09/23//OP/ od 25.09.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 299-02-09/23//OP/od 25.09.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 300-02-09/23//OP/ od 25.09.2023.godine, Odluke Odbora  povjerilaca 361-02-11/23//OP/ od 09.11.2023.godine, Odluke Odbora  povjerilaca 362-02-11/23//OP/ od  09.11.2023.godine Odluke Odbora  povjerilaca 363-02-11/23//OP/ od 09.11.2023.godine Odluke Odbora  povjerilaca 364-02-11/23//OP/ od 09.11.2023.godine stečajni upravnik ovim putem oglašava:                          

                                         USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)

Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju  ulica Prijeko br 1 .71300 Visoko.

a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

LOT BR.1.  Prva prodaja nekretnine označena kao „ Očazi“  njiva 2.klase 0 površine 574 m2 i njiva 1.klase 0 površine 1.860 m2, upisana  u ZK.ul. 269 KO Moštre, broj parcele 1715, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti   85.190,00 KM.

LOT BR.2.   Prva prodaja nekretnine označena kao „ Očazi“  njiva 2.klase 0 površine 3.331 m2 upisana  u ZK.ul. 269 KO Moštre, broj parcele 1713, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti   116.585,00 KM.

LOT.BR.3.   Prva prodaja nekretnine označena kao „ Lopare “  njiva 1.klase 0 površin 1.226 m2, upisana  u ZK.ul. 269 KO Moštre, broj parcele 1714/1, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti   42.910,00 KM.

LOT BR.4.  Treća  prodaja nekretnine označene kao „ Strana, pašnjak 4, klase  0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin   KČ. br.884, površine  3.207 m2  vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti  46.515,06 KM.

LOT.BR.5.  Treća  prodaja nekretnine označene kao „ Strana, livada 5 klase  0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin   KČ. br. 885,površine 1.971 m2  vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne  vrijednosti  28.737,18 KM.

 LOT BR.6.   Peta prodaja nekretnine označene kao „ Tuk površinski kop 0“ upisana u ZK.ul. 93 KO Kula Banjer  kč. 1/1,površine 2.463 m2  svojina  “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne  vrijednosti  38.783,39 KM.

LOT.BR.7. Peta prodaja nekretnine označene kao „ Tuk njiva 6.klase 0 upisana u Zk.ul 93. KO Kula Banjer kč.677,  površine 2.457 m2, svojina  „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne  vrijednosti  64.481,51 KM

b) USLOVI PRODAJE

 • Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana : 22.12.2023.godine godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do  20.12.2023.godine do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

 • Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10%  vrijednosti utvrđene Odlukom  Odbora povjerilaca.
 • Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni manjoj od vrijednosti utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca
 • Iznos za uplatu depozita iznosi 10%  ponuđene vrijednsoti  po svakom LOT-u  s tim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.
 • Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 4.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1340011120747388 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, poslovnica  Visoko, najkasnije do 20.12.2023.godine do 14 sati.
 • Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć  izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.
 • Usmeno javno nadmetanje  će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.
 • Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena  predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu  neće se uvažiti.
 • Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti ) u roku od  8 dana, od dana zaključivanja Ugovora o kuporodaji .
 • Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim  rješenjem odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati  prodajnu cijenu .Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne uplati  prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem  odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu.
 • Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozi se ne vraća.
 • Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.
 • Troškove poreza na promet nekretnina,  troškove sudske takse na uknjižbu te sve ostale troškove snosi kupac.
 • O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
 • Nakon proglašenja lica za kupca i blagovremene uplate kupoprodajne cijene, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu u Zenici koji će na osnovu istih donijeti rješenje o dosudi te o brisanju svih  upisanih tereta, hipoteka, zabilježbi sporova/izvršenja i zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.
 • Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 23.11.2023.godine pa do 20.12.2023.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.
 • Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom

 „ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR“….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom  20.12.2023.godine  do 14,00 sati.

 • Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović   i  061/794-678 Enes Ganić.
 • Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje, a prije otpočinjanja licitacije istu obustavi. U slučaju remečenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

                                                                                                                                             Stečajni upravnik

Obavještenje

„KTK VISOKO“ D.D. VISOKO U STEČAJU

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

„KTK VISOKO“ D.D. VISOKO U STEČAJU

Ul. Prijeko br 1, Visoko

71300 Visoko

 1. PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA  „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku ( „ Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, Sl. glasnik  BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj;  205-02-06/23//OP/ od 22.06.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 206-02-06/23//OP/od 22.06.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 207-02-06/23//OP/ od 22.06.2023.godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava:                          

              USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)

Za  prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju  ulica Prijeko br 1 .71300 Visoko.

a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

  LOT BR.1.  Prva prodaja nekretnine označena kao „ Luke,  pomoćna zgrada u privredi u ul. Luke bb izgrađena na k.č. 1552 KO Visoko, ulaz-sprat-ozn. dijela-. pov.14 m2“. POMOĆNA ZGRADA U PRIVREDI, broj parcele 1552/E- z.k.ul.6252 KO Visoko, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti   2.744,00 KM.

  LOT BR.2.  Prva prodaja nekretnine označene kao „Luke,  pomoćna zgrada u privredi u ul. Luke bb izgrađena na k.č. 1550 KO Visoko, ulaz-sprat-ozn. dijela-. pov.100 m2“. POMOĆNA ZGRADA U PRIVREDI, broj parcele 1550/E- z.k.ul.6253 KO Visoko, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti   11.400,00 KM.

  LOT.BR.3.  Prva  prodaja nekretnine označene kao „ Poseban dio stambeno- poslovnog objekta izgrađen na k.č. 33/111-,  Poslovni prostor  TOP-102 na I ( prvom) katu, površine 16,36 m2, POSLOVNI PROSTOR , broj parcele 33/111 E4, z.k.ul. 9913 KO SP Mostar, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti   39.133,00 KM

  b) USLOVI PRODAJE

  1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana  28.09.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 26.09.2023.godine do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko. Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.
  2. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10%  vrijednosti utvrđene Odlukom  Odbora povjerilaca.
  3. Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni manjoj od vrijednosti utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca
  4. Iznos za uplatu depozita iznosi 10%  ponuđene vrijednsoti  po svakom LOT-u  s tim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.
  5. Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 4.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1340011120747388 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, poslovnica  Visoko, najkasnije do 26.09.2023.godine do 14 sati.
  6. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć  izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.
  7. Usmeno javno nadmetanje  će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.
  8. Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena  predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu  neće se uvažiti.
  9. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti ) u roku od  8 dana, od dana zaključivanja Ugovora o kuporodaji .
  10. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim  rješenjem odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati  prodajnu cijenu .Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne uplati  prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem  odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu.
  11. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozi se ne vraća.
  12. Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.
  13. Troškove poreza na promet nekretnina,  troškove sudske takse na uknjižbu te sve ostale troškove snosi kupac.
  14. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
  15. Nakon proglašenja lica za kupca i blagovremene uplate kupoprodajne cijene, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu u Zenici koji će na osnovu istih donijeti rješenje o dosudi te o brisanju svih  upisanih tereta, hipoteka, zabilježbi sporova/izvršenja i zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.
  16. Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 05.09.2023.godine pa do 26.09.2023.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.
  17. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR“….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom  26.09.2023..godine  do 14,00 sati.
  18. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović   i  061/794-678 Enes Ganić.
  19. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje, a prije otpočinjanja licitacije istu obustavi. U slučaju remečenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

                                                                                                                                               Stečajni upravnik

                                                                                                                                                  Enes Ganić

  Obavještenje

  „KTK VISOKO“ D.D. VISOKO U STEČAJU
  PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
  „KTK VISOKO“ D.D. VISOKO U STEČAJU
  Ul. Prijeko br 1, Visoko
  71300 Visoko

  PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA (
  LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U
  STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

  Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku ( „ Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, Sl. glasnik BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 124-02-04/23//OP/ od 17.04.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 125-02-04/23//OP/ od 17.04.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 126-02- 04/23//OP/ od 17.04.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 127-02-04/23//OP/ od
  17.04.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj; 128-02-04/23//OP/ od 17.04.2023.godine,Odluke Odbora povjerilaca broj: 129-02-04/23/OP/ od 17.04.2023.godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava:


  USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)


  Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju ulica Prijeko br 1 .71300 Visoko.

  a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA


  LOT BR.1. Treća prodaja nekretnine označena kao „ Čaršija“ poslovna zgrada u privredi 2, pomoćna zgrada u privredi 5, poslovna zgrada u privredi 1, pomoćna zgrada u privredi 3, pomoćna zgrada u privredi 4, dvorište 0 upisana u ZK.Ul. 962 KO Visoko KČ. br. 780, površine 734 m2 („Galanterija“) vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 311.180,40 KM.

  LOT BR.2. Druga prodaja nekretnine označene kao „ Strana, pašnjak 4, klase 0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin KČ. br.884, površine 3.207 m2 vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 51.683,40 KM.

  LOT.BR.3. Druga prodaja nekretnine označene kao „ Strana, livada 5 klase 0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin KČ. br. 885,površine 1.971 m2 vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 31.930, 20 KM.

  LOT BR.4. Četvrta prodaja nekretnine označene kao „ Tuk površinski kop 0“ upisana u ZK.ul. 93 KO Kula Banjer KČ. br. 1/1,površine 2.463 m2 svojina “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 43.092,65 KM.


  LOT.BR.5. Četvrta prodaja nekretnine označene kao „ Tuk njiva 6.klase 0 upisana u Zk.ul 93. KO Kula Banjer KČ. br.677, površine 2.457 m2, svojina „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 71.646,12 KM


  LOT.BR.6. Čevrta prodaja nekretnine označena kao „ Međuputnica- njiva 4.klase upisana u ZK.ul.219 KO Alaudin KČ. br.666/3, ukupne površine 291 m2, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 10.702,40 KM.


  b) USLOVI PRODAJE

  1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu,
   dana 25.05.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d.
   Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 23.05.2023. godine do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK
   Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko. Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.
  2. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% vrijednosti utvrđene
   Odlukom Odbora povjerilaca.
  3. Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni manjoj od vrijednosti utvrđene
   Odlukom Odbora povjerilaca
  4. Iznos za uplatu depozita iznosi 10% ponuđene vrijednsoti po svakom LOT-u s tim da taj
   iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.
  5. Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 4.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1340011120747388 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, poslovnica Visoko, najkasnije do 23.05.2023.godine do 14 sati.
  6. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o
   upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za
   učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i
   kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti
   dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.
  7. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je
   ispunio uslove iz ovog oglasa.
  8. Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa.
   Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača
   za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju
   te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće se uvažiti.
  9. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za
   pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti ) u roku od 8 dana, od dana
   zaključivanja Ugovora o kuporodaji .
  10. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit)
   se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni
   kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za

  pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni
  upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je
  sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 8 dana od dana
  donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu .Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne
  uplati prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču
  nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji
  je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu.

  1. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od
   kupovine a položeni depozi se ne vraća.
  2. Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno
   osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa
   stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na
   transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.
  3. Troškove poreza na promet nekretnina, troškove sudske takse na uknjižbu te sve ostale
   troškove snosi kupac.
  4. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji
   se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
  5. Nakon proglašenja lica za kupca i blagovremene uplate kupoprodajne cijene, stečajni
   upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu u Zenici koji će na osnovu istih
   donijeti rješenje o dosudi te o brisanju svih upisanih tereta, hipoteka, zabilježbi
   sporova/izvršenja i zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.
  6. Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može
   pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od
   09-12 sati, počev od 25.04.2023.godine pa do 23.05.2023. godine uz obaveznu prethodnu
   najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog
   upravnika nije moguć.
  7. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom
   cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom
   „ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR“….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom 23.05.2023.godine do 14,00 sati.
  8. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao
   i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović i 061/794-678 Enes Ganić.
  9. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje, a prije otpočinjanja licitacije
   istu obustavi. U slučaju remečenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik
   zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica
   licitant. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

  Stečajni upravnik
  Enes Ganić

  Obavještenje

  KTK VISOKO DD VISOKO-U STEČAJU

  Ul.PRIJEKO 1 71300  VISOKO

  TEL.032733666

                                              

  Više Vlasnika

  Adresa: nepoznata 

  Broj: 100-01-03/23

  Datum:  30.03.2023 .godine

  PREDMET: OBAVJEŠTENJE

  Poštovani,

   Ovim putem Vas, obavještavamo da će  dana 04.04.2023.godine ( utorak ), u 16,00 sati  biti obavljena primopredaja nekretnina upisanih u ZK.Ul.219 KO Radovlje i to označene kao:

  1. „ Paljike“ vočnjak 4.klase 0 kč. 2507, površine 1.648 m2,
  2. „ Vakuša“ pašnjak 4.klase 0  kč. 2506, površine 1.608 m2,
  3. „ Maurovići“ šuma 5.klase 0, kč.2712, površine 3.594 m2,
  4. „ Maurovići“šuma 5.klase 0, kč. 2714, površine 3.594 m2. od strane komisije KTK Visoko d.d. Visoko u stečaju kao prodavca,  novom vlasniku Rizvić Kenanu, kao kupcu iz Sarajeva ul. Samira Frašte br.5

  Obzirom da Vaša nekretnina graniči s nekretninama koje su predmet primopredaje u posjed od strane komisije KTK visoko d.d. Visoko u stečaju  molimo Vas, da prisustvujete navedenoj promopredaji.

  S poštovanjem,

    Dostavljeno:

  1.  Naslovu
  2.   a/a                                                                              KTK Visoko d.d. Visoko u stečaju                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                Stečajni upravnik

                                                                                                                        Enes Ganić

  Javno nadmetanje – licitacija nepokretne imovine – Galanterija i druge nekretnine

  PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

  Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o
  izvršnom postupku ( „ Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12,
  46/206, Sl. glasnik BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne
  mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana,
  02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 34-02-02/23/OP/ od 07.02.2023.godine,
  Odluke Odbora povjerilaca broj; 35-02-02/23/OP/od 07.02.2023.godine , Odluke Odbora
  povjerilaca broj; 36-02-02/23//OP/ od 07.02. 2023.godine , Odluke Odbora povjerilaca broj; 37-02-
  02/23//OP/ od 07.02.2023.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 38-02-02/23//OP/ od
  07.02.2023.godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava:

  USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)


  Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju ulica Prijeko
  br 1 .71300 Visoko.

  a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

  LOT BR.1 Druga prodaja nekretnine označena kao „ Čaršija“ poslovna zgrada u privredi 2, pomoćna zgrada u privredi 5, poslovna zgrada u privredi 1, pomoćna zgrada u privredi 3, pomoćna zgrada u privredi 4, dvorište 0 upisana u ZK.Ul. 962 KO Visoko kč. 780 površine 734 m2 („Galanterija“) vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 345.756,00 KM. LOT BR.2 Prodaja nekretnine označene kao „ Strana, pašnjak 4, klase 0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin kč. 884 ,površine 3.207 m2 vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 57.426,00 KM.

  LOT.BR.3 Prodaja nekretnine označene kao „ Strana, livada 5 klase 0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin kč. 885,površine 1.971 m2 vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne
  procijenjene vrijednosti 35.478,00 KM. LOT BR.4. Treća prodaja nekretnine označene kao „ Tuk površinski kop 0“ upisana u ZK.ul. 93 KO Kula Banjer kč. 1/1,površine 2.463 m2 svojina “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 47.880,72 KM. LOT.BR.5. Treća prodaja nekretnine označene kao „ Tuk njiva 6.klase 0 upisana u Zk.ul 93. KO Kula Banjer kč.677, površine 2.457 m2, svojina „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 79.606,80 KM


  b) USLOVI PRODAJE

  1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana 08.03.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 07.03.2023.godine do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko. Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.
  2. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% vrijednosti utvrđene
   Odlukom Odbora povjerilaca.
  3. Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni manjoj od vrijednosti utvrđene
   Odlukom Odbora povjerilaca
  4. Iznos za uplatu depozita iznosi 10% ponuđene vrijednsoti po svakom LOT-u s tim da taj
   iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.
  5. Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 4.navedeno isključivo na
   transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1340011120747388 otvorenog kod ASA BANKA
   d.d. Sarajevo, poslovnica Visoko, najkasnije do 06.03.2023.godine do 14,00 sati.
  6. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o
   upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz
   o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za
   učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i
   kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti
   dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.
  7. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je
   ispunio uslove iz ovog oglasa.
  8. Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa.
   Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača
   za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju
   te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće se uvažiti.
  9. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za
   pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti ) u roku od 8 dana od dana
   pravosnažnosti rješenja objavljenog na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
  10. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit)
   se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni
   kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za

  pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni
  upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je
  sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 8 dana od dana
  donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu .Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne
  uplati prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču
  nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji
  je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati sredstva u iznosu od
  prodajne cijene.

  1. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od
   kupovine a položeni depozi se ne vraća.

  1. Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno
   osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa
   stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na
   transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.
  2. Troškove poreza na promet nekretnina, troškove sudske takse na uknjižbu te sve ostale
   troškove snosi kupac.
  3. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji
   se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
  4. Nakon proglašenja lica za kupca i blagovremene uplate kupoprodajne cijene, stečajni
   upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu u Zenici koji će na osnovu istih
   donijeti rješenje o dosudi te o brisanju upisanih tereta, zabilježbi sporova/izvršenja i
   zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.
  5. Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može
   pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan
   od 09-12 sati, počev od 21.02.2023.godine pa do 07.03.2023.godine uz obaveznu
   prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti
   stečajnog upravnika nije moguć.
  6. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom
   cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „
   PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte
   ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom 07.03.2023.godine do 14,00 sati.
  7. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao
   i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović i 061/794-678 Enes Ganić.
  8. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje, a prije otpočinjanja licitacije
   istu obustavi. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik
   zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica
   licitant. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

  Stečajni upravnik
  Enes Ganić

  Javno nadmetanje – licitacija nepokretne imovine – lokalitet AERODROM

  PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA  „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

  Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku ( „ Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, Sl. glasnik  BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 363-02-10/22/OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 364-02-10/22/OP/od 18.10.2022.godine , Odluke Odbora povjerilaca broj; 365-02-10/22//OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 366-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 367-02-10/22/ / OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 368-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 369-02-10/22/, od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 370-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 371-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 372-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 373-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 374-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora poverilaca broj:375-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj:376-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke odbora povjerilaca broj: 377-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 378-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 379-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 380-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 381-02-10/22/ /OP/,od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 382-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 383-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine stečajni upravnik ovim putem oglašava:

                                                            USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJU)

  Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju  ulica Prijeko br 1 .71300 Visoko.

  a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

  LOT BR.1.  Prodaja nekretnine označene kao „ Paljike“ šuma 5.klase 0, šuma 3.klase 0, šuma 2.klase 0,šuma 4.klase 0,  upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje  kč.2475/1,površine 308.395 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KORadovlje, kč. 2495, površine 4.708 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2496, površine 8.656 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2492, površine 5.723 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2491, površine 2.171 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2490, površine 2.004 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč.2484/3 površine 203 m2, nekretnina označena kao „ Vodica“ livada 5.klase 0, šuma 5.klase 0, upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje, kč. 2483 površine 1.114 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ njiva 7.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2480, površine 584 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2479/2, površine 305 m2, nekretnina označena kao „ Poljana“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2476/2, površine 219 m2, nekretnina označena kao „ Mostić“ vočnjak 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2497/2, površine 1.070 m2, nekretnina označena kao „ Dolić“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2501/1, površine 358 m2, nekretnina označena kao „ Dolić“ vočnjak 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje kč. 2502/2 površine 99 m2, nekretnina označenao kao „ Mlakve“ njiva 6.klase0, njiva7.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč.2529, površine 13.428 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ livada 4.klase 0, upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje kč. 2522, površine 10.991 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ šuma  4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2521, površine 3.614 m2, vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  1. 707.534,63 KM.

  LOT.BR.2. Prodaja nekretnine označene kao „ Paljike“ vočnjak 4.klase 0 upisana u Zk.ul 219.KO Radovlje kč.2507,  površine 1.648 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ pašnjak 4.klase 0 upisana u Zk.ul. 219 KO Radovlje, kč. 2506, površine 1.608 m2, nekretnina označena kao „ Maurovići“ šuma 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2712, površine 5.434 m2, nekretnina označena kao „ Maurovići“ šuma 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2714, površine 3.594 m2 vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  37.178,00 KM

  b) USLOVI PRODAJE

  1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana  09.11.2022. sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 07.11.2022. do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko.

  Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

  2. Kupac plaća pripadajući Porez na promet nekretnina napostignutu prodajnu cijenu.

  3. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% od procijenjene vrijednosti.

  4. Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni nižoj od utvrđene procijenjene vrijednosti.

  5. Iznos za uplatu depozita iznosi 50.000,00 KM za LOT BR.1,a za LOT BR.2, 10% od  procijenjene vrijednosti odnosno 3.717,80 KM.

  6. Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 5.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1406021120023329 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, podružnica Visoko, najkasnije do 07.11.2022.godine do 14 sati.

  7. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

  8. Usmeno javno nadmetanje  će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

  9. Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu  neće se uvažiti.

  10. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti) i to Rješenjem Porezne Uprave Federacije BiH, Kantonalnog Poreznog ureda Zenica, ispostava Visoko.

  11. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( stav.2…, uslovi prodaje ) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 15 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.

  12. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozi se ne vraća.

  13. Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.

  14. Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara, a u vezi prodaje imovine,snosi kupac.

  15. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.

  16. Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 25.10.2022.godine pa do 07.11.2022.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.

  17. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom  07.11.2022.godine do 14,00 sati.

  18. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović i 061/794-678 Enes Ganić.

                                                                                                               Stečajni upravnik

                                                                                                                     Enes  Ganić

  Javni poziv – prodaja nekretnina

  PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA  „KTK VISOKO„ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

  Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku ( „Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, Sl. glasnik BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj;  241-02-07/22/OP/ od 13.07.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 242-02-07/22/OP/ od 13.07.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 243-02-07/22//OP/ od 13.07. 2022.godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava:

  USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)

  Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju ulica Prijeko br. 1. 71300 Visoko.

  PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

  LOT BR.1. Prodaja nekretnine označene kao „Tuk površinski kop 0“ upisana u ZK.ul. 93 KO Kula Banjer  kč. 1/1,površine 2.463 m2 vlasništvo “KTK Visoko„ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  53.200,80 KM.

  LOT.BR.2. Prodaja nekretnine označene kao „Tuk njiva 6.klase 0” upisana u Zk.ul 93. KO Kula Banjer kč.677,  površine 2.457 m2, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  88.452,00 KM.

  LOT.BR.3. Prodaja nekretnine označene kao „Međuputnica-njiva 4 klase” upisana u ZK.Uložak 219K.O.Alaudin,  k.č.666/3, ukupne  površine 291 m2, vlasništvo“ KTK Visoko d.d. Visoko u stečaju „ Ukupne procijenjene vrijednosti  11.891,60 KM.

  USLOVI PRODAJE

  • Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana  22.08.2022. sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 17.08.2022. do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko.

  Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

  • Kupac plaća pripadajući PDV od 17% na postignutu prodajnu cijenu.
  • Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% od procijenjene vrijednosti.
  • Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni nižoj od utvrđene procijenjene vrijednosti.
  • Iznos za uplatu depozita iznosi 10% od  procijenjene vrijednosti po svakom LOT-u   stim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.
  • Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 5.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1406021120023329 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, podružnica  Visoko, najkasnije do 17.08.2022.godine do 14 sati.
  • Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.
  • Usmeno javno nadmetanje  će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.
  • Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena  predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu  neće se uvažiti.
  • Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti, porez na dodatnu vrijednost i druge poreze) u roku od  15 dana od dana pravosnažnosti zaključka objavljenog na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
  • Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( stav.2…, uslovi prodaje ) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 15 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.
  • Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozi se ne vraća.
  • Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.
  • Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara, a u vezi prodaje imovine,snosi kupac.
  • O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
  • Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 02.08.2022.godine pa do 17.08.2022.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.
  • Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom  17.08.2022.godine  do 14,00 sati.
  • Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović i 061/794-678 Enes Ganić.

                                                                                                                Stečajni upravnik

                                                                                                                       Enes  Ganić

  Javni poziv – prodaja nekretnina

  PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA  „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

  Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj;  172-02-06/22/OP/ od 08.06.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 173-02-06/22/OP/od 08.06.2022.godine , Odluke Odbora povjerilaca broj; 174-02-06/22//OP/ od 08.06 2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 175-02-06/22/OP/ od 08.06.2022.godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava:

  USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)

  Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju  ulica Prijeko bb .71300 Visoko.

  PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

  LOT BR.1.   Prodaja nekretnine označene kao „ Tuk površinski kop 0“ upisana u ZK.ul. 93 KO Kula Banjer  kč. 1/1,površine 2.463 m2  vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  59.112,00 KM.

  LOT.BR.2. Prodaja nekretnine označene kao „ Gradilište, njiva 3.klase 0“ upisana u Zk.ul.177 KO Uvorići, kč. 674/5, površine 1.418 m2, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjen vrijednosti  53.175,00 KM.

  LOT.BR.3. Prodaja nekretnine označene kao „ Tuk njiva 6.klase 0 upisana u Zk.ul 93. KO Kula Banjer kč.677,  površine 2.457 m2, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  98.280,00 KM

  LOT.BR.4. Prodaja nekretnine označene kao „ Međuputnica-njiva 4 klase upisana u ZK.Uložak 219K.O.Alaudin,  k.č.666/3, ukupne  površine 291 m2, vlasništvo“ KTK Visoko d.d. Visoko u stečaju „Ukupne procijenjene vrijednosti  13.212,90 KM.

  USLOVI PRODAJE

  • Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana  06.07.2022. sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 06.07.2022. do 10,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko.

  Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

  • Kupac plaća pripadajući PDV od 17% na postignutu prodajnu cijenu.
  • Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% od procijenjene vrijednosti.
  • Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni nižoj od utvrđene procijenjene vrijednosti.
  • Iznos za uplatu depozita iznosi 10% od  procijenjene vrijednosti po svakom LOT-u   stim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.
  • Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 5.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1406021120023329 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, podružnica  Visoko, najkasnije do 06.07.2022.godine do 10 sati.
  • Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.
  • Usmeno javno nadmetanje  će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.
  • Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena  predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu  neće se uvažiti.
  • Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (porez na promet nepokretnosti, porez na dodatnu vrijednost i druge poreze) u roku od  15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
  • Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( stav.2…, uslovi prodaje ) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 15 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.
  • Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozi se ne vraća.
  • Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.
  • Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara, a u vezi prodaje imovine,snosi kupac.
  • O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
  • Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 21.06.2022.godine pa do 06.07.2022.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.
  • Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom  06.07.2022.godine  do 10,00 sati.
  • Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon  061/794-678, kontakt osoba Enes Ganić.

                                                                                                                Stečajni upravnik

                                                                                                                       Enes  Ganić

  Najava prodaje nekretnina

  KTKVISOKO dd u stečaju uskoro objavljuje drugu prodaju nekretnina u Uvorićima, Gračanici i Ozrakovićima. Javni poziv će biti objavljen uskoro na ovoj stranici.