Javni poziv – prodaja nekretnina

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA  „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj;  172-02-06/22/OP/ od 08.06.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 173-02-06/22/OP/od 08.06.2022.godine , Odluke Odbora povjerilaca broj; 174-02-06/22//OP/ od 08.06 2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 175-02-06/22/OP/ od 08.06.2022.godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava:

USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)

Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju  ulica Prijeko bb .71300 Visoko.

PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

LOT BR.1.   Prodaja nekretnine označene kao „ Tuk površinski kop 0“ upisana u ZK.ul. 93 KO Kula Banjer  kč. 1/1,površine 2.463 m2  vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  59.112,00 KM.

LOT.BR.2. Prodaja nekretnine označene kao „ Gradilište, njiva 3.klase 0“ upisana u Zk.ul.177 KO Uvorići, kč. 674/5, površine 1.418 m2, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjen vrijednosti  53.175,00 KM.

LOT.BR.3. Prodaja nekretnine označene kao „ Tuk njiva 6.klase 0 upisana u Zk.ul 93. KO Kula Banjer kč.677,  površine 2.457 m2, vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  98.280,00 KM

LOT.BR.4. Prodaja nekretnine označene kao „ Međuputnica-njiva 4 klase upisana u ZK.Uložak 219K.O.Alaudin,  k.č.666/3, ukupne  površine 291 m2, vlasništvo“ KTK Visoko d.d. Visoko u stečaju „Ukupne procijenjene vrijednosti  13.212,90 KM.

USLOVI PRODAJE

 • Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana  06.07.2022. sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 06.07.2022. do 10,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

 • Kupac plaća pripadajući PDV od 17% na postignutu prodajnu cijenu.
 • Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% od procijenjene vrijednosti.
 • Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni nižoj od utvrđene procijenjene vrijednosti.
 • Iznos za uplatu depozita iznosi 10% od  procijenjene vrijednosti po svakom LOT-u   stim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.
 • Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 5.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1406021120023329 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, podružnica  Visoko, najkasnije do 06.07.2022.godine do 10 sati.
 • Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.
 • Usmeno javno nadmetanje  će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.
 • Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena  predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu  neće se uvažiti.
 • Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (porez na promet nepokretnosti, porez na dodatnu vrijednost i druge poreze) u roku od  15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
 • Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( stav.2…, uslovi prodaje ) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 15 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.
 • Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozi se ne vraća.
 • Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.
 • Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara, a u vezi prodaje imovine,snosi kupac.
 • O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
 • Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 21.06.2022.godine pa do 06.07.2022.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.
 • Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom  06.07.2022.godine  do 10,00 sati.
 • Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon  061/794-678, kontakt osoba Enes Ganić.

                                                                                                              Stečajni upravnik

                                                                                                                     Enes  Ganić