Javno nadmetanje – licitacija nepokretne imovine – lokalitet AERODROM

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA  „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku ( „ Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, Sl. glasnik  BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 363-02-10/22/OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 364-02-10/22/OP/od 18.10.2022.godine , Odluke Odbora povjerilaca broj; 365-02-10/22//OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 366-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 367-02-10/22/ / OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 368-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 369-02-10/22/, od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 370-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 371-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 372-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 373-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 374-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora poverilaca broj:375-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj:376-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke odbora povjerilaca broj: 377-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 378-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 379-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 380-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 381-02-10/22/ /OP/,od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 382-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj: 383-02-10/22/ /OP/ od 18.10.2022.godine stečajni upravnik ovim putem oglašava:

                                                          USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJU)

Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju  ulica Prijeko br 1 .71300 Visoko.

a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

LOT BR.1.  Prodaja nekretnine označene kao „ Paljike“ šuma 5.klase 0, šuma 3.klase 0, šuma 2.klase 0,šuma 4.klase 0,  upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje  kč.2475/1,površine 308.395 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KORadovlje, kč. 2495, površine 4.708 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2496, površine 8.656 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2492, površine 5.723 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2491, površine 2.171 m2, nekretnina označena kao „ Paljike“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2490, površine 2.004 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč.2484/3 površine 203 m2, nekretnina označena kao „ Vodica“ livada 5.klase 0, šuma 5.klase 0, upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje, kč. 2483 površine 1.114 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ njiva 7.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2480, površine 584 m2, nekretnina označena kao „ Krčevina“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2479/2, površine 305 m2, nekretnina označena kao „ Poljana“ šuma 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2476/2, površine 219 m2, nekretnina označena kao „ Mostić“ vočnjak 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2497/2, površine 1.070 m2, nekretnina označena kao „ Dolić“ šuma 4.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje kč. 2501/1, površine 358 m2, nekretnina označena kao „ Dolić“ vočnjak 4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje kč. 2502/2 površine 99 m2, nekretnina označenao kao „ Mlakve“ njiva 6.klase0, njiva7.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč.2529, površine 13.428 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ livada 4.klase 0, upisana u ZK.ul. 219 KO Radovlje kč. 2522, površine 10.991 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ šuma  4.klase 0, upisana u ZK.ul.219 KO Radovlje, kč. 2521, površine 3.614 m2, vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  1. 707.534,63 KM.

LOT.BR.2. Prodaja nekretnine označene kao „ Paljike“ vočnjak 4.klase 0 upisana u Zk.ul 219.KO Radovlje kč.2507,  površine 1.648 m2, nekretnina označena kao „ Vakuša“ pašnjak 4.klase 0 upisana u Zk.ul. 219 KO Radovlje, kč. 2506, površine 1.608 m2, nekretnina označena kao „ Maurovići“ šuma 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2712, površine 5.434 m2, nekretnina označena kao „ Maurovići“ šuma 5.klase 0, upisana u Zk.ul.219 KO Radovlje, kč. 2714, površine 3.594 m2 vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne procijenjene vrijednosti  37.178,00 KM

b) USLOVI PRODAJE

1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana  09.11.2022. sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 07.11.2022. do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

2. Kupac plaća pripadajući Porez na promet nekretnina napostignutu prodajnu cijenu.

3. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% od procijenjene vrijednosti.

4. Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni nižoj od utvrđene procijenjene vrijednosti.

5. Iznos za uplatu depozita iznosi 50.000,00 KM za LOT BR.1,a za LOT BR.2, 10% od  procijenjene vrijednosti odnosno 3.717,80 KM.

6. Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 5.navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1406021120023329 otvorenog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, podružnica Visoko, najkasnije do 07.11.2022.godine do 14 sati.

7. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

8. Usmeno javno nadmetanje  će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

9. Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu  neće se uvažiti.

10. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti) i to Rješenjem Porezne Uprave Federacije BiH, Kantonalnog Poreznog ureda Zenica, ispostava Visoko.

11. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze ( stav.2…, uslovi prodaje ) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 15 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene.

12. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozi se ne vraća.

13. Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.

14. Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara, a u vezi prodaje imovine,snosi kupac.

15. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.

16. Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 25.10.2022.godine pa do 07.11.2022.godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.

17. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „ PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom  07.11.2022.godine do 14,00 sati.

18. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović i 061/794-678 Enes Ganić.

                                                                                                             Stečajni upravnik

                                                                                                                   Enes  Ganić