Javno nadmetanje – licitacija nepokretne imovine – Galanterija i druge nekretnine

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA „ KTK VISOKO „ D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

Na osnovu člana 160. 161. I 162 Zakona o stečaju ( Sl.novine F BiH“ , broj; 53/21), Zakona o
izvršnom postupku ( „ Sl.novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12,
46/206, Sl. glasnik BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne
mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana,
02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 34-02-02/23/OP/ od 07.02.2023.godine,
Odluke Odbora povjerilaca broj; 35-02-02/23/OP/od 07.02.2023.godine , Odluke Odbora
povjerilaca broj; 36-02-02/23//OP/ od 07.02. 2023.godine , Odluke Odbora povjerilaca broj; 37-02-
02/23//OP/ od 07.02.2023.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 38-02-02/23//OP/ od
07.02.2023.godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava:

USMENO JAVNO NADMETANJE ( LICITACIJU)


Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO“ d.d. Visoko u stečaju ulica Prijeko
br 1 .71300 Visoko.

a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

LOT BR.1 Druga prodaja nekretnine označena kao „ Čaršija“ poslovna zgrada u privredi 2, pomoćna zgrada u privredi 5, poslovna zgrada u privredi 1, pomoćna zgrada u privredi 3, pomoćna zgrada u privredi 4, dvorište 0 upisana u ZK.Ul. 962 KO Visoko kč. 780 površine 734 m2 („Galanterija“) vlasništvo „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 345.756,00 KM. LOT BR.2 Prodaja nekretnine označene kao „ Strana, pašnjak 4, klase 0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin kč. 884 ,površine 3.207 m2 vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 57.426,00 KM.

LOT.BR.3 Prodaja nekretnine označene kao „ Strana, livada 5 klase 0“ upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin kč. 885,površine 1.971 m2 vlasništvo “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, Ukupne
procijenjene vrijednosti 35.478,00 KM. LOT BR.4. Treća prodaja nekretnine označene kao „ Tuk površinski kop 0“ upisana u ZK.ul. 93 KO Kula Banjer kč. 1/1,površine 2.463 m2 svojina “ KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 47.880,72 KM. LOT.BR.5. Treća prodaja nekretnine označene kao „ Tuk njiva 6.klase 0 upisana u Zk.ul 93. KO Kula Banjer kč.677, površine 2.457 m2, svojina „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 79.606,80 KM


b) USLOVI PRODAJE

 1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana 08.03.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb ( stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene prijave se primaju do 07.03.2023.godine do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko“ d.d. Visoko u stečaju , Ul. Sarajevska bb, Visoko. Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.
 2. Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% vrijednosti utvrđene
  Odlukom Odbora povjerilaca.
 3. Imovina ( nekretnine ) se ne može unovčiti ( prodati) po cijeni manjoj od vrijednosti utvrđene
  Odlukom Odbora povjerilaca
 4. Iznos za uplatu depozita iznosi 10% ponuđene vrijednsoti po svakom LOT-u s tim da taj
  iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.
 5. Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 4.navedeno isključivo na
  transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1340011120747388 otvorenog kod ASA BANKA
  d.d. Sarajevo, poslovnica Visoko, najkasnije do 06.03.2023.godine do 14,00 sati.
 6. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o
  upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Registra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz
  o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za
  učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i
  kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti
  dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.
 7. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je
  ispunio uslove iz ovog oglasa.
 8. Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa.
  Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača
  za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno“ u zatečenom stanju
  te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće se uvažiti.
 9. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za
  pripadajuće poreze ( porez na promet nepokretnosti ) u roku od 8 dana od dana
  pravosnažnosti rješenja objavljenog na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
 10. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje ( depozit)
  se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni
  kupac odustane od kupovine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za

pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita , a stečajni
upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je
sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji je dužan u roku od 8 dana od dana
donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu .Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne
uplati prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču
nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji
je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati sredstva u iznosu od
prodajne cijene.

 1. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor , smatra se da je odustao od
  kupovine a položeni depozi se ne vraća.

 1. Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno
  osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa
  stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na
  transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.
 2. Troškove poreza na promet nekretnina, troškove sudske takse na uknjižbu te sve ostale
  troškove snosi kupac.
 3. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji
  se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.
 4. Nakon proglašenja lica za kupca i blagovremene uplate kupoprodajne cijene, stečajni
  upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu u Zenici koji će na osnovu istih
  donijeti rješenje o dosudi te o brisanju upisanih tereta, zabilježbi sporova/izvršenja i
  zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.
 5. Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može
  pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko , svaki radni dan
  od 09-12 sati, počev od 21.02.2023.godine pa do 07.03.2023.godine uz obaveznu
  prethodnu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti
  stečajnog upravnika nije moguć.
 6. Prijave sa ponudom o kupovini predmeta prodaje , dokazom o uplati depozita , naznačenom
  cijenom, punim nazivom adresom i brojem telefona podnosioca prijave sa naznakom „
  PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE –LOT BR….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte
  ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom 07.03.2023.godine do 14,00 sati.
 7. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao
  i na telefon 062/187-850 Almedin Imamović i 061/794-678 Enes Ganić.
 8. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje, a prije otpočinjanja licitacije
  istu obustavi. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik
  zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica
  licitant. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

Stečajni upravnik
Enes Ganić